logo

Istorijski dokumenti

Dopis od 28. oktobra 1810. godine, kojim se Glavni upravnik Dubrovnika i Kotora Dominik Garanjin obraća vladinom delegatu u Kotoru u vezi odluke generalnog guvernera Ilirskih provincija o organizovanju javnog obrazovanja u Kotoru. U članu broj 5 gore pomenute Odluke govori se o neophodnosti otvaranja Gimnazije u Kotoru.

Dokument nosi signaturu DACG IAK DEBOF XXVII, broj originalnog Protokola 3306     LINK

 

1.      Vijeće Državnog ministarstva u Beču dana 13. avgusta 1864. godine se obraća pismom Njegovom Veličanstvu caru Franc Josefu sa molbom da se saglasi sa odlukom Ministarstva od 22. jula tekuće godine o otvaranju Realne gimnazije u Kotoru sa četiri razreda. Dana 14. avgusta 1864. godine usljedio je odgovor cara Franca Jozefa poslat iz Šenbruna (potpisan samo njegovim inicijalima), u kojem kaže da se slaže da se otvori Realna gimnazija u Kotoru sa četiri razreda i da je saglasan sa predloženim nastavnim osobljem i iznosom za pokriće njihovih plata, kao i iznosima za takse i za održavanje koje je već Opština Kotor preuzela na sebe.

Dokument sa carskom odlukom se nalazi u Državnom arhivu Austrije u arhivskom fondu: Ministarstvo za bogoštovlje i obrazovanje. (Ministerratspräsidium, Akten 1863-1864) AT-OeStA/AVA Inneres MRP Präs. A 7)                LINK

 

O uvođenju gimnastike u Nižoj realnoj gimnaziji Kotor i pridrueženoj joj Nautičkoj školi 1868. godine

 

 

 

Direkcija Realne gimnazije Kotor se obraća dopisom od 28. aprila 1868. godine Opštinskoj upravi obavještavajući da se nedavno Ministarstvo za bogoštovlje i nastavu iz Beča interesovalo preko Biskupskog konzistorija o uvođenju gimnastike u osnovnim školama. U skladu sa takvim odlukama viših vlasti, a pošto među nastavnicima već ima osoba koja bi bila u stanju da obavlja nastavu gimnastike za učenike ove ustanove, Direkcija Gimnazije moli Opštinsku upravu, ako bi se ova s tim složila, da im se dodijeli neki prostor koji je podesan za vježbanje i da ih što prije obavijesti o tome radi podnošenja izvještaja višim vlastima. Direktor Josip Perčić svoj dopis Opštini počinje obrazloženjem zašto je važno da se uvede u nastavu gimnastika: „Prilično su poznati uticaji koje dobro organizovane gimnastičke vježbe imaju na privlačenje učevne mladosti; iz tog razloga, kako u starim vremenima, tako isto u modernom dobu kod svih civilizovanih naroda nastava gimnastike se unapređuje i podstiče sa posebnom brigom.“[1] Opštinska uprava na čelu sa predsjednikom Dematei 14. maja šalje odgovor Direkciji Gimnazije da ne postoji niti jedan javni prostor u gradu koji bi bio odgovarajući za gimnastiče vježbe, pa su odlučili da na određeno vrijeme za tu namjenu dodjele jednu prostoriju u Opštinskom pozorištu.[2][1] o., c. OK XXXV – 344a/1 i 344a/1t. (C. k. Direkcija Realne gimnazije u mjestu, br. 185, 28. april 1868. god.)

[2] o., c. OK XXXV – 344a/2t (Br. akta u Opštinskom protokolu je 585 od 28. aprila 1868, kada je primljena molba Direkcije Gimnazije i pod datumom 14. maj 1868. god. je poslat odgovor o ustupanju prostorije u Pozorištu).

 

Dokumenta

Link1

Link2

Link3